தொடர்புகளிற்கு

கட்சி தலைமையகம்:

16, மணல்தறை வீதி,

யாழ்ப்பாணம்.

021 221 2530

ஊடகப்பிரிவு:

மின்னஞ்சல் முகவரி : mediatnpf@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/tamilnationalpeoplesfront/

Twitter: https://twitter.com/GGPonnambalam