பாலஸ்த்தீனத்தின் மீதான இஸ்ரவேலின் ஒடுக்குமுறைகள் உடனடியாக நிறுத்தப்படல் வேண்டும். பாலஸ்த்தீன மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும். -: கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் எம்பி

பாலஸ்த்தீனத்தின் மீதான இஸ்ரவேலின் ஒடுக்குமுறைகள் உடனடியாக நிறுத்தப்படல் வேண்டும். பாலஸ்த்தீன மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும். -கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் எம்பி