அரசியல் சதியை முறியடிக்கும் மக்கள் சந்திப்பு – யாழ் நகர்

13ஐ நிராகரித்து முழுமையான சமஸ்டியை வேண்டி 30ம் திகதி நல்லூரில் அணிதிரள அழைப்பு